Archiwum i BibliotekA Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Dziedzictwo królewskiej Katedry – konserwacja zabytków piśmiennictwa

W 2024 r., w ramach zadania dofinansowywanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnej konserwacji poddane zostaną trzy kodeksy pochodzące ze zbiorów Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej:

• Lekcjonarz (Lectionarium), XIV w. kodeks pergaminowy, sygn. Ms 21

• Passionale, XV-XVIII w. rękopis papierowy, sygn. Ms 235

• Liber horarum Canonicarum secundum veram rubricam siue notulum ecclesiae Cracoviensis”, Wenecja 14.08.1507 r., Kraków 29.01.1508 r. Oficyna Jana Hallera, starodruk, sygn. RARA III-2685

Wszystkie trzy księgi to bezcenne zabytki piśmiennictwa, przez wieki związane z historią wawelskiego wzgórza. Konserwacja powstrzyma degradację obiektów będących dziedzictwem Krakowskiej Kapituły Katedralnej. W grudniu 2024 r. zaplanowana została czasowa prezentacja zabytków na ekspozycji stałej w Muzeum Katedralnym na Wawelu.

 
Poniżej prezentujemy stan obiektów przed konserwacją:

Zadanie „Dziedzictwo Królewskiej Katedry – konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt całkowity zadania: 120 000,- zł, w tym dotacja MKiDN: 90 000,- zł