Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Dokumenty luźne

Akta:

 • A.Cath. – Acta cathedralia – Akta katedry krakowskiej
 • A.Ecc.Crac. – Ecclesiae in Cracovia – Akta kościołów i klasztorów diecezji krakowskiej
 • A.Ecc.Pol. – Ecclesiae in Polonia – Akta kościołów w innych diecezjach
 • A.Dom. – Acta domorum – Akta domów kapituły krakowskiej i innych kolegiów katedralnych
 • A. Epi. – Acta episcopatus – Akta biskupstwa krakowskiego
 • A.Hosp. – Acta hospitiorum – Akta szpitali krakowskich i działalności charytatywnej kapituły katedralnej w Krakowie
 • A.Pers. – Acta personarum – Akta personalne osób różnych
 • A.Vill. – Acta villarum – Akta wsi różnych (w opracowaniu)


Inwentarze:

 • Inv. B. – Inventaria bonorum – Inwentarz dóbr wiejskich biskupstwa krakowskiego, kapituły katedralnej krakowskiej oraz kolegiów katedralnych
 • Inv. C – Inventaria cathedrae – Inwentarze katedry krakowskiej, jej skarbca, kaplic, ołtarzy, archiwum i biblioteki
 • Inv. D – Inventaria domorum – Inwentarz domów krakowskiej kapituły katedralnej i innych kolegiów katedralnych oraz pałaców biskupów krakowskich
 • Inv. E – Inventaria ecclesiarum – Inwentarz kościołów w różnych miejscowościach
 • Inv. P – Inventaria personarum – Inwentarze majątkowe różnych osób
 • Inv. V – Inventaria villarum – Inwentarze wsi prestymonialnych krakowskiej kapituły katedralnej


Registry:

 • Reg. C – Registrum contributiorum – Regestry kontrybucji tzw. Libri retaxationum oraz inne księgi przychodów z dóbr kościelnych w diecezji krakowskiej
 
Rewizje:
 • Rev. D – Revisiae domorum – Inwentarz rewizji domów krakowskiej kapituły katedralnej
 • Rev. V – Revisiae villarum – Inwentarz rewizji wsi prestymonialnych krakowskiej kapituły katedralnej


Korespondencja:

 • Epist. – epistolae – Korespondencja: listy, wizytówki i zaadresowane koperty osób różnych XVI-XX w.


Szczegółowe inwentarze opracowane zostały przez Agnieszkę Perzanowską i dostępne są w lektorium. Część zbiorów jest ciągle w trakcie opracowywania.