Zasób Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Regestrum capituli

Księgi rachunkowe (Regestrum Capituli) to seria ksiąg obejmująca przychody i wydatki wspólne Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Były prowadzone przez wyłanianych z grona kanoników prokuratorów, których wspierali w tych działaniach wiceprokuratorzy, rekrutujący się przeważnie z grona niższego duchowieństwa katedralnego. Zachowane woluminy, w liczbie 167 obejmują okres od XVI do XX w. Są jednym ze źródeł służących do poznania ekonomicznych podstaw funkcjonowania Krakowskiej Kapituły Katedralnej, katedry na Wawelu, niektórych domów kapitulnych, członków Kapituły, niższego duchowieństwa katedralnego a także rzemieślników wykonujących prace w katedrze.


Sygnatura: Kraków, AiBKKK, R.Cap.


Więcej na temat ksiąg rachunkowych w artykułach:


M. Koczerska, Rachunki kapituły krakowskiej z początku XVI wieku – analiza zawartości pierwszej zachowanej księgi, [w:] Świat średniowiecza. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz i in., Warszawa 2010, s. 258–275.


E. Zych, „Regestrum Perceptorum et Expositorum Proventuum Venerabilis Capituli Cracoviensis” – księgi rachunkowe Kapituły Katedralnej w Krakowie z lat 1513-1812 (sygn. R.Cap.1-R.Cap.145), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 108, 2018, s. 349–366, DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.12538.