Archiwum i BibliotekA Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Lektorium

Inicjatywa pozyskania pomieszczenia nad Bramą Wazów na czytelnię należy do ks. prof. Jana Fijałka. Podjął ją wkrótce po nominacji na kanonika i archiwariusza kapituły Katedralnej na Wawelu. W 1927 r. oświadczył Kapitule „aby umożliwić pracę naukową, nieodzowny jest odpowiedni lokal w bliskim sąsiedztwie archiwum”. Optymalnym rozwiązaniem było wynajęcie lokalu nad Bramą Wazów. Kapituła podjęła w tym kierunku stosowne zabiegi. Jednak należąca do Zamku królewskiego Brama Wazów wymagała kapitalnego remontu i znacznych nakładów. Wszystkie podjęte przed II wojną światową próby urządzenia lektorium (w pokoju nad Bramą Wazów, w kapitularzu i w budynku Wikarówki na Wawelu) zakończyły się niepowodzeniem.

20231028_103610

Do tematu powrócono w 2 połowie XX wieku. W 1975 r. zakończono remont generalny kapitularza, który stał się pracownią dla czytelników Archiwum. Jednak fakt, że jedyne wejście do kapitularza prowadziło przez katedrę, wbrew przepisom przeciwpożarowym, a także panujący chłód, wykluczyły kapitularz jako stałe miejsce dla czytelni. Od 1980 r. Kapituła powróciła do pomysłu wypożyczenia lokalu nad Brama Wazów. Rozmowy prowadzone przez archiwariusza kapitulnego ks. prof. Adama Kubisia zakończyły się w 1985 r. podpisaniem z dyrekcją PZS na Wawelu, umowy o użyczeniu lokalu nad Brama Wazów.

Do odnowionego lokalu sprawiono niezbędne sprzęty. Centralne miejsce zajął regał z daru ks. prof. Władysława Chotkowskiego z przełomu XIX i XX w. W nim umieszczono bibliotekę podręczną. Podstawowe w niej miejsce zajmuje biblioteka bibliograficzna (m.in. Bibliografia Estreichera), a dalej herbarze, katalogi rękopisów, inkunabułów i starych druków. Podstawowe słowniki: Polski Słownik Biograficzny, Hierarchia Catholica medii aevii, Encyklopedia Katolicka KUL i słowniki języka łacińskiego.

20231028_121634
20231028_121900

W osobnym regale przechowywane są źródła drukowane, m.in. Opera omnia Jana Długosza, Monumenta Poloniae Historica, Monumenta Poloniae Vaticana, Bullarium Poloniae, Kodeksy dyplomatyczne, Zbiór dokumentów małopolskich, Cracovia artificum, Wypisy żródłowe do dziejów Wawelu, Materiały do dziejów Kościoła w Polsce oraz inne źródła drukowane, których oryginały znajdują się w Archiwum. W lektorium przechowywane są także ofiarowane Archiwum przez kard. S. Dziwisza facsimile: Sacramentalium Gelasianum, Das Perikopenbuch Heinrichs II, czy Codex Vaticanus Graecus.

W lektorium dostępne są katalogi kartkowe, m. in. dyplomów pergaminowych, akt luźnych, pięczęci luźnych, czytnik do mikrofilmów i komputery do pracy dla czytelników. Zasady korzystania z lektorium określa osobny regulamin.