Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej ​

Bibliografia

Budkowa Z., Księgozbiór polskiego uczonego z XII/XIII w., „Studia Źródłoznawcze” 1957, 1.

David P., Biblioteka wikariuszów w katedrze krakowskiej, „Przegląd Biblioteczny” 1931, nr 5, z. 2–4, s. 137–148.

Glemma T., Z dziejów Archiwum Kapituły Katedralnej Krakowskiej, w: „Polonia Sacra” 4, 1951, z. 4, s. 381–399.

Inwentarz Katedry Wawelskiej z roku 1563, ed. A. Bochnak, w: Źródła do dziejów Wawelu, t. 10, red. A. Franaszka, Kraków 1979.

Inwentarz skarbca kaplicy Hińczy Rogowskiego w katedrze krakowskiej, wyd. F. Piekosiński, w: Sprawozdanie Komisyi (do badania) Historyi Sztuki w Polsce, t. 4, Kraków 1891, s. 64–79.

Polkowski I., Sprawozdanie o drugim dziale ksiąg Archiwum Kapituły Katedralnej Krakowskiej, Kraków 1885.

Pietrzak E., Urban J., Prace konserwatorskie w Archiwum Kapitulnym na Wawelu w latach 2005–2015, [w:] Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W. Żurek, KUL, Lublin 2016.

Plezia M., Księgozbiór katedry krakowskiej według inwentarza z r. 1110, [w:] Silva Rerum, red. T. Ulewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981, s. 10–29.

Rewizje domów Krakowskiej Kapituły Katedralnej, opr. A. Perzanowska, Kraków 2004.

Statuta Capitularia Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis, opr. C. Teliga, Cracoviae 1884.

Urban J., Archiwum kapitulne pod zarządem ks. Jana Fijałka, „Analecta Cracoviensia” 27 (1995), s. 629–636.

Urban J., Biblioteka kapitulna na Wawelu, „Rocznik Biblioteki Kraków” 2017, s. 205–229.

Urban J., Katedra krakowska i Archiwum Kapitulne na Wawelu, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2023.

Urban J., Katedra na Wawelu 17951918, Kraków 2000.

Urban J., Katedra na Wawelu po 1918 r., Kraków 2008.

Vetulani A., Krakowska biblioteka katedralna w świetle swego inwentarza z roku 1110, „Slavia Antiqua” 1953, t. 4, s. 162–192.

Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, ed. F. Piekosiński, t. 1 (1166–1366), t. 2 (1367–1423), Kraków 1874–1883.

Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 1: 10631415, ed. S. Kuraś w: „Materiały do Dziejów Kościoła w Polsce, t. 1, Lublin 1965.

Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 2: 14161450, ed. S. Kuraś, w: Materiały do Dziejów Kościoła w Polsce, t. 4, Lublin 1973.

 

Katalog opracowany w latach 20. XX w. przez  Adama Chmiela i Kazimierza Kaczmarczyka dostępny jest w lektorium.

Ad fontes Cathedralis Cracoviensis. Recepcja rękopisu Missale plenarium AKKK Ms 3, red. S. Ferfoglia, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2022.

Dalewski Z., Ceremoniał koronacyjny królów polskich w XV i na początku XVI w., „Kwartalnik Historyczny” 3-4 (1995), s. 37-60.

Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 1, ed. A. Przeździecki, Kraków 1863.

Kazania na różne dni postne i inne teksty z kodeksu krakowskiego 140 (43), wyd. B. Kurbis, J.Wolny, D. Zydorek, Kraków 2010 (Monumenta Sacra Polonorum, 4).

Kolektarz Wawelski sprzed 1526 roku świadek liturgii Kościoła krakowskiego w XV, XVI i XVII wieku, opr. i ed. Ks. Sz. Federowicz, Kraków 2007 (Monumenta Sacra Polonorum, 3).

Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, ed. Z. Kozłowska-Budkowa, Monumenta Poloniae Historica ser. II, t. 5, Warszawa 1978.

Perzanowski Z., Cuda świętego Stanisława, „Analecta Cracoviensia” 11 (1979), s. 47-141.

Polkowski I., Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, Kraków 1884.

Antosiewicz K., Katalog inkunabułów Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, w: „Analecta Cracoviensia” 12 (1980), s. 335–434.

Polkowski I., Dwieście najstarszych inkunabułów z biblioteki kapitulnej krakowskiej od roku 1462-1500, Kraków 1887. 

Chybiński A., Materiały do dziejów krakowskiej kapeli rorantystów, cz. 1 1540-1624, Kraków 1910.

Czepiel T. M. M., Music at the royal court and chapel in Poland, c. 1543-1600, New York & London 1996.

Gorczycki G. C., Opera omnia, wyd. K. Mrowiec, Kraków 1995.

Musicalia Vetera. Katalog tematyczny rękopiśmiennych zabytków dawnej muzyki w Polsce, red. Z. Szweykowski, t. 1, Zbiory muzyczne proweniencji wawelskiej, z. 4, opr. Z. Surowiak, Kraków 1974, WM 4, WM 5.

Pękiel B., Opera omnia, wyd. Z. Dobrzańska-Fabiańska, Kraków 1994.